Nhân sự
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu & Đào tạo Y - Sinh - Dược
Nguyễn Ngọc Minh
Học hàm - Học vị:

Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ, Bác sĩ Cao cấp

Lĩnh vực nghiên cứu:

Chuyên viên đầu ngành Huyết học Truyền máu

Nguyễn Thị Thái Hằng
Học hàm - Học vị:

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ. Dược sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Pháp chế - Quản lý kinh tế Dược

Lãnh đạo Khoa
Trương Thanh
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ chuyên khoa II

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý học, Quản lý Y tế

Nguyễn Phúc Học
Học hàm - Học vị:

- Thạc sĩ. Bác sĩ chuyên khoa GMHS

Lĩnh vực nghiên cứu:

Gây mê hồi sức & Hồi sức cấp cứu

Y học cơ sở/Liên Bộ môn Sinh lý, Sinh lý bệnh - Miễn dịch, Huyết học
Phạm Thị Minh Đức
Học hàm - Học vị:

Giáo sư - Tiến sĩ. Bác sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý học, Quản Lý Y Tế

Trương Thanh
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ chuyên khoa II

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh lý học, Quản lý Y tế

Y học cơ sở/Bộ Môn Giải Phẫu
Nguyễn Mỹ
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ Chuyên khoa 1

Lĩnh vực nghiên cứu:

Giải Phẩu, Ngoại Tiêu Hóa

Lê Quốc Thông
Học hàm - Học vị:

- Đại học Điều dưỡng

Lĩnh vực nghiên cứu:

Thực hành Giải phẩu, Điều dưỡng

Y học cơ sở/Bộ Môn Hóa Sinh
Y học cơ sở/Bộ Môn Vi Sinh, Ký Sinh Trùng
Y học cơ sở/Bộ Môn Sinh Học
Y học cơ sở/Bộ Môn Sinh Học Phân Tử, Di Truyền
Y học cơ sở/Bộ Môn Dược Lý : Bộ môn Dược lý - Khoa Dược đảm nhiệm
Y học cơ sở/Bộ Môn Mô Phôi - Giải Phẩu Bệnh, Pháp Y
Y học cơ sở/Bộ Môn Chẩn Đoán Hình Ảnh
Lê Mạnh Hùng
Học hàm - Học vị:

- Bác sĩ Chuyên khoa 1

Lĩnh vực nghiên cứu:

Chẩn đoán Hình ảnh

BỘ MÔN TIỀN LÂM SÀNG
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Nội
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Ngoại
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Sản Phụ Khoa
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Nhi
Y HỌC LÂM SÀNG/GÂY MÊ HỒI SỨC
Nguyễn Phúc Học
Học hàm - Học vị:

- Thạc sĩ Bác sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu

Y HỌC LÂM SÀNG/TAI - MŨI - HỌNG
Y HỌC LÂM SÀNG/RĂNG - HÀM - MẶT
Y HỌC LÂM SÀNG/MẮT
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Thần Kinh, Tâm Thần
Lê Đức Hinh
Học hàm - Học vị:

Giáo sư - Tiến sĩ

Lĩnh vực nghiên cứu:

Thần kinh - Tâm thần

Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Y Học Cổ Truyền
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Điều Dưỡng: Khoa Điều Dưỡng đảm nhiệm - ThS.BS Nguyễn Huỳnh Ngọc
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Y Tế Công Cộng (Y tế công cộng, Kinh tế Y tế, khoa học môi trường, ...)
Y HỌC LÂM SÀNG/Phục Hồi Chức Năng
Y HỌC LÂM SÀNG/Bộ Môn Tiết Chế - Dinh Dưỡng
KHOA HỌC CƠ BẢN/LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
KHOA HỌC CƠ BẢN/GIÁO DỤC THỂ CHẤT - AN NINH QUỐC PHÒNG
KHOA HỌC CƠ BẢN/TOÁN HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/VẬT LÝ - LÝ SINH
KHOA HỌC CƠ BẢN/TIN HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/HÓA HỌC
KHOA HỌC CƠ BẢN/NGOẠI NGỮ
NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM
BỘ MÔN Y TẾ CÔNG CỘNG, KINH TẾ Y TẾ, KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG, ...