Lịch học - Lịch thi
TUẦN 33 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 - K22YDK1,2,3,4

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 31 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 - K22YDK1,2,3,4

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

CẬP NHẬT - TUẦN 30 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 - K22YDK1,2,3,4

Cập nhật mới: Hủy các ngày Thứ 2 (26/02/2018) và Thứ 3 (27/02/2018). Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 30 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 - K22YDK1,2,3,4

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.

TUẦN 27 - LỊCH HỌC MÔN GIẢI PHẪU Y KHOA 2 - K22YDK1,2,3,4

Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch này và lịch trên hệ thống MyDTU của mỗi cá nhân.