Một buổi học Giải phẫu của SV K21

Một buổi học Giải phẫu với Giảng viên ngoại quốc của các sinh viên ngành bác sĩ đa khoa khóa K21.DTU.

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined